Tartós takönyvek kölcsönzésének szabályai

Jelen szabályozás a 2013. márciusában életbe lépett működési szabályzat részeként elkészített

tartóstankönyvi melléklet átdolgozott, bővített változata. Az átdolgozás a 2001. évi XXXVll. és a

2011. évi 190. törvény, a 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelet, és a 20/2012. (Vlll.31.), valamint

16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet alapján készült.

A tankönyvellátási szabályzat az iskola SZMSZ része, a tankönyvtári szabályzat a könyvtár SZMSZ melléklete.

Tartós tankönyv: A dokumentumállomány azon része, amely az állami tankönyvtámogatás összegének 25%-ból vásárolható, s több tanuló egy, de általában több éven keresztül használhatja. Az összeg felhasználásáról a tantestületet tájékoztatni kell.

I. Vásárolható dokumentumok:

1. tankönyv

2. munkatankönyv

3. segédkönyv, szöveggyűjtemény, atlasz, szótár, album, példatár, munkafüzet,

feladatgyűjtemény, gyakorló

4. Ajánlott és kötelező irodalom

5. Nem hagyományos dokumentumok

( A 8. §.(8.). bekezdése szerint)

II. Az állományrész kialakításának szempontjai :

- Azokhoz a tantárgyakhoz, amelyeknek alacsony az óraszáma, s a tankönyvre általában

nincs minden órán szükség, 1 osztálynyi példányszámban /30db/ tankönyvet

vásárolunk. A példányokat a tanulók csak az órákon, az adott tanteremben

használják. Több évig használatban maradnak.

- Munkatankönyvet lehetőség szerint nem, vagy csak 1 tanulócsoportnyi /15db/

mennyiségben szerzünk be. Ezeket a tanulók nem töltik ki, a füzetben dolgoznak, így

ez az állományrész is több évig felhasználható.

- Törekszünk arra, hogy a tanulók több évre szóló segítséget kapjanak. A példatárak, feladatgyűjtemények, gyakorlók, szótárak, szabályzatok megvásárlása lehetőség szerint osztálynyi példányban történik.

- A kötelező irodalom köteteiből 1 tanulócsoportnyi példányt rendelünk. Az ajánlott irodalmat maximum 5 példányban vásároljuk meg.

- Az iskolaszék, a szakmai munkaközösségek felhatalmazása alapján vásárolható olyan szépirodalmi, ismeretterjesztő könyv, kézikönyv is, amely segíti a versenyekre való felkészülést, a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek elmélyítését. Ezekből a könyvekből 1-2 példányt, sorozat esetén 1 sorozatnyit szerzünk be.

- Nem hagyományos dokumentumot 1-1 példányban, kizárólag az oktató-nevelő munka segítése céljából vásárolunk /CD, MC,videofilm,CD-ROM/.

- A fő tantárgyak tankönyvsorozataiból évfolyamonként 1 könyvcsomag beszerzése szükséges az év közben érkező tanulók időleges kisegítésére.

- Minden évben tervezni kell az esetleges hiány, a megrongálódott példányok pótlására szolgáló mennyiséget a vásárláskor.

- Minden évfolyam tankönyveiből 1 sorozat megléte indokolt a könyvtárban, hogy a könyvtári segítséggel történő felkészüléshez a tanuló itt is megtalálja és a kollégák is tájékozódhassanak.

III. Használók köre, kölcsönzés módja :

1. A tartós tankönyvek használója lehet:

Az iskola minden tanulója

A dokumentumokat elsősorban a megrendelést kérő tanulók használhatják, közülük is

azok, akik a kölcsönzés feltételeit elfogadják.

2. A kölcsönzés módja:

- Azokat a tankönyveket, amelyeket több osztály minden tanulója számára beszerzünk, a tanév elején a könyvtárban vehetik át a gyermekek. Átvételi elismervényen rögzítjük a tankönyv adatait, s a tanuló, vagy a szülő aláírásával ismeri el a kölcsönzést.

- A csak egy osztályra, tanulócsoportra szóló tankönyvcsomagokat az ott tanító nevelők kölcsönözhetik ki saját nevükre, 1 tanéves használatra.

- A tanterembe letéti állományként is elhelyezhető tankönyvcsomag, a tantermet használó nevelő aláírásával.

- Napközis tanórai használatra a könyvtárból kölcsönözhető tartós tankönyv a könyvtárossal való alkalmankénti megbeszélés szerint lehetséges.

- A tanulók saját részükre a könyvtárból kölcsönözhetnek tartós könyvet a könyvtár kölcsönzési szabályzatának megfelelően.

- A nem hagyományos dokumentumokat csak a nevelők kölcsönözhetik, s csak az intézmény területén használhatják.

3. A kölcsönzés feltételei:

- A kölcsönzés a tanév végéig, vagy több évre szóló dokumentum esetén a használat

utolsó évének végéig szól. A lejárat idejét az átvételi elismervényen is rögzítjük.

- A kölcsönzési idő lejártakor a kölcsönző személy köteles a dokumentumot a

könyvtárban a könyvtárosnak visszaadni.

- Ha a kölcsönző nem tudja a kölcsönzött dokumentumot visszaadni, vagy azon

szándékos rongálás nyomai láthatók-emiatt a dokumentum használhatatlanná válik-, köteles azt egy ugyanolyan példánnyal pótolni, vagy megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyv rendeltetésszerű használatából származó értékcsökkenést. Ezért az 1 tanévre biztosított tankönyvet a tanuló az érték 100 %-nak a kifizetésével megtarthatja, a 2 és 3 évre szólót 50%-ért, a 4 évre szóló könyvért nem kell fizetni.

- A letéti állományok meglétét a tanév végén ellenőrzi a könyvtáros.

IV. Tartós tankönyvek kezelése

 1. Elhelyezés:

 - Iskolánkban a tartós tankönyveket a könyvtár részét képező külön teremben helyezzük el.

 - A tanév végén a dokumentumok visszakerülnek a könyvtárba az évkezdésig.

2. Nyilvántartás:

- A tartós tankönyvek a 2004-2005-ös tanévtől külön gyűjteményként egyéni brosúra leltárba kerülnek.

- Kivételt képeznek a nem hagyományos dokumentumok és az egyéb állományrészek számára vásárolt példányok. Ezek továbbra is a cím-, illetve a csoportos leltárkönyvben kapnak helyet.

- A tartós tankönyvek vásárlását igazoló számlákat külön helyezzük el. A brosúra leltárban nem szereplő dokumentumok számláira a lelőhelyet külön megjelöljük.

3. Kivonás az állományból:

- A tartós tankönyvek selejtezéseazok tartalmának elévülése, természetes elhasználódás

illetve megrongálódás esetén lehetséges.

Az elhasználódás mértéke:

Első év végére: 25%

Második év végére: 50 %

Harmadik év végére: 75%

Negyedik év végére : 100%

- Állományból való kivonásuk a könyvtári SZMSZ-ben rögzített szabályok alapján történik.

V.Térítésmentes tankönyvek

2013. szeptember 1-jétől a 2013/2014. tanévre beiratkozott első évfolyam minden tanulója számára az állam biztosítja, hogy a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésükre. Ezt a rendelkezés felmenő rendszerben tanévenként folyamatosan kell biztosítani.

Az országos tankönyvellátást az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül látja el.

A tankönyvek rendelése a KELLÓ által működtetett elektronikus információs rendszeren keresztül történik. Az ingyenes tankönyvek biztosításával párhuzamosan az iskola köteles tartós tankönyvet rendelni az adott tantárgyból, ha ilyen előfordul a tankönyvjegyzéken.

Az ingyenes tankönyvek időleges megőrzésű dokumentumok, nyilvántartása összesített.

Az állományba vétel az iskolai könyvtár tulajdonbélyegzőjével történik.

A térítésmentes tankönyvek kezelésére, kölcsönzésére is a fenti szabályok vonatkoznak.

A tankönyveket a tanév kezdetén a tanulók a tankönyv felelőstől és a könyvtáros-tanártól veszik át.

h k s c p s v
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31